مدیریت اجرایی  (MBA)

مدیریت اجرائی بیمه IMBA

ردیف نام درس وضعیت
۱ مبانی سازمان و مدیریت پایه
۲ مدیریت بازاریابی و فروش پایه
۳ کلیات بیمه پایه
۴ اصول و حقوق بیمه پایه
۵ مدیریت در ارزیابی و صدور  بیمه های اموال تخصصی
۶ مدیریت در ارزیابی و صدور بیمه های اشخاص خصصی
۷ مدیریت در ارزیابی و صدور بیمه های مسئولیت خصصی
۸ مدیریت در ارزیابی و صدور بیمه های مهندسی خصصی
۹ کلیات مراحل رسیدگی و ارزیابی خسارات بیمه ای خصصی
۱۰ مدیریت خسارت در بیمه های اموال خصصی
۱۱ مدیریت خسارت در بیمه های اشخاص خصصی
۱۲ مدیریت خسارت در بیمه های مسئولیت خصصی
۱۳ مدیریت خسارت در بیمه های مهندسی خصصی
۱۴ حسابداری و اقتصاد برای مدیریت بیمه خصصی
۱۵ حلیل آماری و روش تحقیق خصصی
۱۶ زبان تخصصی بیمه خصصی
۱۷ زبان تخصصی بیمه خصصی